Tilpasset opplæring

TILPASSET OPPLÆRING FOR ENKELTELEVER.

Vi trener mål og vekt i oppmåling av mat til dyra.
Vi trener mål og vekt i oppmåling av mat til dyra.

 

– et forebyggende tilbud til enkeltelever i grunnskolen.

Vår målgruppe er først og fremst elever som ikke har mulighet til å få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i basisgruppen/klassen og dermed har rett til spesialundervisning. Opplegget kan også omfatte andre elever/grupper som kan bruke gården som en del av det ordinære opplæringstilbudet.

Gården har mulighet til å tilby elevene tett voksenkontakt i et tilrettelagt, rolig og oversiktlig læringsmiljø tilpasset den enkelte elev/gruppes læringsstrategi og forutsetninger. Vi ønsker å ha fokus på å gi elevene gode mestringsopplevelser gjennom praktisk læring knyttet til dyra og naturen rundt gården, som igjen gjør elevene mer mottakelig for ytterligere læring både faglig og sosialt. En dag på gården i uken kan ha positive ringvirkninger for resten av elevens skoleuke.

Tilbudet tilpasses den enkelte elev i samarbeid med skolen, og i overensstemmelse med evt IOP.

Det er ønskelig at eleven er på gården en dag i uken fra ca 9 til 13 i minimum en 3 måneders periode for å gi eleven et best mulig tilbud.

Lærerplanverket for Kunnskapsløftet sin generelle del, samt de ulike kompetansekravene lar seg lett bake inn i hverdagen på gården. Elevene får mulighet til å bringe ny kunnskap tilbake til resten av klassen, og eventuelt ta med medelever ut til gården. Slik kan eleven øke sin status og sosiale kompetanse, samt hindre eventuell stigmatisering og marginalisering.
Ta kontakt dersom dere ønsker ytterligere informasjon.

Astrid Lindstad, post@hauger-gard.no eller 91192316

 

Besøksgård med mye moro for liten og stor